Still Going Strong Cricket Club

Berichten van het bestuur


Impressie Algemene Ledenvergadering 2 april 2016

Om verantwoording af te leggen over het jaar 2015 en om de plannen voor het seizoen 2016 toe te lichten werd weer onze traditionele jaarvergadering in het Wapen van Bunnik georganiseerd. Prettig was het om te constateren dat we een ruime opkomst en een volle zaal mochten scoren en zelfs de temperatuur het toeliet om elkaar voor en na de vergadering op het terras te spreken!

Duco Ohm opende de vergadering met verwelkoming van onze aanwezige ereleden, leden van verdienste en de dragers van het gouden ereteken, 13 in aantal (!) en vroeg hij onze vrienden en vriendinnen die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen, t.w. Joop van der Lee, Coby Priessen, Cora Swinkels, Bram Deutz Ebeling, Jan Branger, Marcel van Beusekom, José de Moura Correia, Ans van der Hammen en ons voormalig lid Frans de Leede, tijdens een moment van stilte te gedenken.

Qua aantal leden zijn we dit jaar weer iets gegroeid, maar we blijven uitbreiding zoeken aan de jongere en speelsterke kant, zodat het aantal wedstrijden tegen sterke tegenstanders uit binnen en buitenland uitgebereid kan worden. Via het lidmaatschap van Roland Lefebvre hopen wij dat er een verbinding gemaakt kan worden met deze categorie spelers.

Nadat de notulen door de secretaris zonder commentaar of opmerkingen waren voorgelezen en aangenomen, werd vervolgens met het jaarverslag ingestemd. Het financiële nummer opgevoerd door Carel Hubert wil nog wel eens voor de nodige vragen en opmerkingen zorgen, maar iedereen kon zich ruim vinden in de resultaten en zijn duidelijke verslaglegging. We kunnen stellen dat we op de huidige basis goed kunnen rondkomen en Carel mag zich prijzen met een tevreden kascommissie! De leden van de kascommissie voor de komende periode zijn Hans Noorhoff (2017), Wim Neleman (2018) en Pieter van Noord (2019).

Vanwege het bovenstaande positieve financiële verslag kunnen contributie- en wedstrijdgelden ongewijzigd blijven en blijft er zelfs nog geld over om het drankje aan de bar door het bestuur aan te bieden.

Binnen het bestuur zijn zowel Pieter van der Hammen en Arthur van Lunszen aan de beurt om af te treden, maar zijn zij direct herkiesbaar. Dat leverde gelukkig een blije en enthousiaste reactie uit de zaal op, zodat beiden hun bestuurswerk mogen voortzetten.

Dan komen we aan een van de hoogtepunten van deze vergadering, het uitreiken van de onderscheidingen. Duco had tijdens zijn aanwezigheid bij de afsluiting van het golfseizoen Pieter van Noord en Arthur van Lunszen al toegesproken en hun beloofd tijdens de ALV voor te dragen voor een onderscheiding als waardering voor hun jarenlange bestuurlijke inzet.

De vergadering gaat met een luid applaus en geroffel akkoord met dit voorstel en Duco benoemt hierbij Pieter tot Lid van Verdienste, waarbij de door Theo Burki vervaardigde persoonlijke oorkonde hoort en spelt hij bij Arthur het Gouden Ereteken op! Beiden nog eens van harte gefeliciteerd!

Omdat we in hoog tempo de agenda afwikkelden kon de pauze worden overgeslagen en werd doorgeschakeld naar de diverse commissies. Een zeer compleet en gevarieerd wedstrijdprogramma is uit, er kan ingeschreven worden en Raimond van den Berg van Saparoea verzoekt iedereen dit ook snel te doen. De onderlinge wedstrijden worden met de inmiddels bekende roze bal gespeeld, maar tegen clubs wordt de normale bal ingezet. Er kunnen eventueel nog wedstrijden toegevoegd worden, maar dat wordt dan binnenkort op de site vermeld.

De aangekondigde minitour in juli naar Engeland heeft nog helaas weinig aanmeldingen. Als er niet snel meer inschrijvingen bijkomen, dan zal afgelast moeten worden. Het 4 Landen Tournooi is dit jaar pas in oktober in La Manga en de tour naar Lanzarote staat voor het najaar ook nog op de rol. Het 4 Landen Tournooi in 2017 is weer in Nederland en zal op Sparta georganiseerd worden.

Het seizoen van de Senioren Onderlinge begint op 3 mei en eindigt op 6 september. Regels voor het batten worden als eerder aangekondigd wat aangepast, met het doel dat iedereen aan de beurt komt met batten. Een trotse Arjen van de Pol kondigt aan dat er zelfs een tweetal keren getraind gaat worden. 19 april op ACC en 26 april op Sparta. Aanmelden via hnoorhoff @ gmail.com . Faruk Ayube zal dit seizoen voor de samenstelling van de elftallen zorgen.

Ook dit jaar geeft SGS financieel support aan de T20 organisatie bij het Dames cricket en stelt zij weer de Fair Play Trophee beschikbaar met een bijbehorende jeugdprijs van 250 Euro.

Duco vraagt vervolgens aandacht voor het damescricket boven de 35 jaar. Van die kant is er belangstelling om wedstrijden te spelen volgens het SGS model. Het ontbreekt de dames niet aan enthousiasme, maar wel aan organisatie kracht en binnen SGS zouden zij als commissie een platform en infrastructuur hebben om hun activiteiten te organiseren. Het bestuur zal binnenkort een enquête organiseren (elders wordt het ook wel een raadgevend referendum genoemd….) om de mening van de leden te peilen met betrekking tot deze adoptie van activiteiten.

Roelof Kruijshoop geeft een uitleg over de resultaten van de pas gehouden enquête met betrekking tot de winteractiviteiten. Van de 341 gestuurde formulieren werd haast een derde terugontvangen. Hiervan neemt een derde al deel en is er daarnaast een klein deel dat zegt in de toekomst te willen meedoen. Voorwaar een uitdaging voor de commissie die binnenkort weer bij elkaar komt om daar een passend antwoord op te vinden. Ook werd door het bestuur een suggestie gedaan een ander format voor de nieuwjaarsreceptie te verzinnen wat varieert van brunch, high tea tot het bekende diner. De commissie had het bestuur reeds hierop voorgezet, maar zoals Roelof terecht opmerkte was hierop nog geen antwoord gekomen.

De golfcommissie gaf bij monde van Fred Braam aan dat voor het nieuwe seizoen alles in kannen en kruiken is en er een lichte groei van deelnemers te bespeuren is! Het is weer gelukt om de prijzen stabiel te houden, maar merkt op dat de crisis blijkbaar voorbij is en dat banen weer hogere prijzen durven te vragen.

Geen verrassingen bij de winnaars van de seizoen prijzen, want die waren al ver van te voren aangekondigd in ons jaarverslag, maar Duco mocht bekers, beelden, schalen en glazen nu trots uitreiken inclusief het bekende fotomoment. Hier nog even op een rij:

AJH Eyken trofee- allrounders prijs – Raimond van den Berg van Saparoea
Louis de Bruin beker – century / hoogste score – Ramnairan Karan
Offerman beker – beste bowler – Sudhir Lavania
Ingelse beker – aantal vangen – Amin Kasam
Jaap van Noortwijk schaal – beste wicketkeeper – Dirk Coster

Verder kon hij nog een gegraveerd glas voor bijzondere prestaties uitreiken aan: Satar Alladin (mijlpaal 20.000 runs), Sudhir Lavania (hattrick), Ramnairan Karan (century) en aan 3 bowlers met 5 wickets in één inning: Chris van Weel, Jan Willem Heshusius, Raimond van den Berg van Saparoea.

Hij memoreerde ook nog even de prijzen die op de jaarlijkse bijeenkomst van de Senioren Onderlinge werd uitgereikt: J.G. de Bruin prijs aan Roelof Kruijshoop voor zijn ondersteunende en organiserende activiteiten en de (oom) Frits d’Achard van Enschut bokaal voor Faruk Ayube vanwege zijn all round prestaties.

Van de rondvraag wordt dit keer (gelukkig) goed gebruik gemaakt, waarvan ik de bijdragen van Ruud Don Griot en John Wories graag wil noemen. Ruud sprak Duco uitgebreid toe en had een indrukwekkende hoeveelheid details verzameld over zijn cricket carrière en presenteerde hem onder luid applaus een miniatuur cricketveld waar duidelijk, hoe kan het anders, het veld van ACC in te herkennen was. Bravo Ruud!

John Wories gaf een interessant exposé naar aanleiding van zijn aanwezigheid bij de deelname van het Nederlands elftal tijdens het T20 tournooi in Dharamsala. Vervolgens gaf hij en passant als Flamingo vertegenwoordiger aan dat de Willem van Rossem memorial dit jaar uitgereikt zal worden aan onze voorzitter Duco Ohm! Een prestigieuze prijs voor de persoon die zich, volgens de website van de Flamingo’s, organisatorisch / bestuurlijk zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse cricketgemeenschap. Een bescheiden omschrijving voor iemand met een palmares “under his belt” gelijk die van Duco.

Amin Kasam bedankte vanuit de vergadering bestuur en commissies voor al hun werk, zodat hierna Duco af kon sluiten. Echter niet nadat hij nog aandacht vroeg voor de RG Ingelse Stichting voor het inzamelen van cricketmateriaal, kinder-of fotoboeken en speelgoed. Ook kleinschalige projecten voor gehandicapten zijn welkom om zich aan te melden voor ondersteuning. Vervolgens eindigde hij traditioneel met de wens van fraai zomerweer, hoge scores, veel wickets en vangen voor de cricketers en lage scores en zo mogelijk een hole in one voor de golfers. Hierna konden we alles nog eens verwerken en doornemen aan de bar en op het terras onder de fraaie namiddagzon van Bunnik. Het seizoen kan beginnen.

Pieter van der Hammen, secretaris

Klik op de link en de fotopresentatie opent. Foto's Donald Noorhoff

Foto's Algemene Ledenvergadering SGS CC 2016