Still Going Strong Cricket Club

Berichten van het bestuur


Nieuwe penningmeester (30-10-2017)

U zult ongetwijfeld gezien hebben dat de groen gemarkeerde oproep op onze website verdwenen is !

Namens het Bestuur kan ik U melden dat Rob de Haas op de ALV in 2018 zal worden voorgedragen als opvolger van Carel Hubert.
Wij verheugen ons op een prettige samenwerking.

Rob gaat vanaf november al deelnemen aan de bestuursvergaderingen en kan dan door de huidige Penningmeester Carel Hubert goed worden ingewerkt.  

Pieter van der Hammen
Secretaris


Impressie Algemene Ledenvergadering 8 april 2017

Een welhaast traditionele zonnige zaterdag werd uitgekozen om onze jaarvergadering in het Wapen van Bunnik te houden. In de opening van Duco staat hij (alweer) stil bij ons gemis aan jongere leden en dat hij verwacht dat we allemaal ons best zullen doen om cricketers in de categorie 35 tot 40 jaar aan ons te binden

Ook dit jaar werd natuurlijk met ruim een minuut stilte de SGS-vrienden en vriendinnen herdacht, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

De notulen van de vorige jaarvergadering en de respectievelijke jaarverslagen werden zonder verdere opmerkingen vastgesteld. Zo ook het financiële verslag en begroting dat door onze penningmeester Carel Hubert werd toegelicht, maar de leden geen vragen kon ontlokken. Carel had ook de kascommissie overtuigd van het goede boekhouden, zodat niets in de weg stond voor een decharge van penningmeester en overige bestuursleden. Arjen van de Pol is tot lid benoemd van de commissie als vervanger van de regulier aftredende Hans Noorhoff. Vanwege de gezonde financiële situatie en met een begroting die verwacht wordt op nul uit te komen, is door het bestuur voorgesteld om de contributie op gelijke hoogte te houden, wat door de vergadering, niet geheel verrassend, unaniem werd geaccepteerd.

Aandacht werd daarna gevraagd voor wijzigingen in het Huishoudelijk Regelement. Het 3 landentoernooi is inmiddels een 4 landentoernooi geworden, waarvoor de tekst zal worden aangepast. Vervolgens zal in de contributie paragraaf opgenomen worden dat leden van 90 jaar en ouder vrijgesteld zullen zijn van contributie. Een doelstelling erbij voor SGSers om deze mijlpaal fit en gezond voorbij te streven!

Zowel Peter van Giezen als Theo Straten zijn dit jaar de bestuursleden die aftreden, maar beide hebben zich voor een volgende termijn herkiesbaar gesteld. Dit geldt ook voor Raimond van den Berg van Saparoea, maar hij zal binnen de volgende termijn na 1 jaar aftreden. Hierdoor kan hij ons voorgestelde nieuwe bestuurslid Bas Wijffelaars geheel inwerken op het ambt van wedstrijdsecretaris, wat door ons natuurlijk zeer gewaardeerd wordt. Duco verzoekt tenslotte om velenging van zijn termijn tot uiterlijk 2020, zodat in alle rust verder gezocht kan worden naar een opvolger. Voor al deze aanpassingen binnen ons SGS bestuur wordt door de vergadering met applaus ingestemd.

Duco stelt vervolgens voor om Barry Aitken tot Honorary Member van SGS te benoemen tijdens het slotdiner van het komende 4 Landentoernooi.  Als vertegenwoordiger van de Engelse Fortyclub heeft hij zich (o.a.) enorm ingezet voor een goed toernooireglement.

En dan komt het moment dat Pieter van der Hammen het woord neemt om de vergadering voor te stellen Duco te benoemen tot Erevoorzitter van SGS. Speech en foto’s vindt u elders op de website. Een zichtbaar geroerde Duco mocht vervolgens de oorkonde en de bijbehorende erevoorzittershamer in ontvangst nemen en na een kort dank jullie wel, is het tijd voor een pauze met een rondje van de penningmeester.

Na deze verplichte rustpauze werden de commissies langsgelopen en de schaarse wijzigingen die gedurende het afgelopen jaar plaatsvonden werden hier nog eens bevestigd. Alle commissies deden vervolgens verslag van de laatste ontwikkelingen, waarvan de meeste of misschien wel alle details op onze website vermeld zijn. 

Als dan in hoog tempo alle in het jaarverslag aangekondigde prijzen zijn uitgereikt complimenteert en bedankt Duco expliciet webmasters en alle commissieleden die weer veel werk voor onze club hebben verzet en niet alleen een nieuw verenigingsjaar mogelijk maken, maar er ook voor zorgen dat iedereen zorgeloos aan alle activiteiten kan deelnemen. Waarvoor hulde!

Binnen de rondvraag wordt nog aandacht gevraagd voor het damescricket, maar dat is door ons al meerdere malen aangekaart. Het wachten is op voldoende initiatief van de dames (of meiden?) zelf, waarop wij binnen onze mogelijkheden zullen reageren. Wel is er weer een wedstrijd tegen de oud internationale dames de Exters gepland op 2 juli in Hilversum.

Niets meer aan de orde zijnde stuurt voorzitter Duco ons, begeleidt door goede wensen voor het komende seizoen, naar de bar en het terras, waar het nog lang gezellig blijft in een aangenaam voorjaarszonnetje.

Pieter van der Hammen secretaris

Klik op de link en de fotopresentatie opent. Foto's Donald Noorhoff
Foto's Algemene Ledenvergadering SGS CC 2017
Speech Pieter van der Hammen bij de benoeming van Duco Ohm tot Erevoorzitter van SGS