Verslag Algemene Ledenvergadering SGS gehouden op 23 oktober 2021 in Bunnik (04-11-2021)

Dit verslag is een opsommende rapportage over de Algemene Ledenvergadering d.d. 23-10-2021. Het geeft meer inhoudelijke informatie dat een verhalend verslag.

1.      Voorzitter opent de vergadering om 14.10 uur en stelt voor de punten 9 en 10 om te draaien. De vergadering stemt daarmee in.

2.      Mededeling dat de jaarstukken over 2019 zijn vastgesteld via de mail  in december 2020. Hierop is instemmend gereageerd

3.      Er hebben zich 25 mensen aangemeld voor deze vergadering en er zijn 15 afmeldingen. Verder geen ingekomen stukken. De vergadering houdt een minuut stilte voor die leden die ons in 2020 en 2021 ontvallen zijn.

4.      Voorzitter bedankt Theo Straten voor zijn inzet sinds 2014. Tevens dankt de voorzitter Arjen van de Pol voor het overnemen van het penningmeesterschap na het overlijden van Rob de Haas en later zijn steun aan Hans van Kerkwijk.

5.      Jaarverslag van de penningmeester Hans van Kerkwijk. SGS maakt via de KNCB gebruik maakt van het softwarepakket Unify (ledenadministratie en boekhouding). Als SGS betalen wij hiervoor club lidmaatschap. Daardoor zijn wij ook verzekerd voor die gevallen waarin je eigen verzekering dat niet dekt.

6.      Marc Koch leest de verklaring van de kascommissie voor waarin tevens enkele verbeterpunten zijn opgenomen. Tot slot verleent de vergadering decharge aan de penningmeester en aan het bestuur. De vacature die ontstaat voor Arjen van de Pol wordt opgevuld door Doednath Awadhpersad, zodat de kascommissie wederom uit 3 personen bestaat. Het bestuur dankt de kascommissie voor al haar werk.

7.      Het bestuur stelt voor de contributie resp. wedstrijdgeld en entreegeld ongewijzigd vast te stellen op resp. € 30,00, € 5,00 en € 20,00. Voortaan kunnen alle rekeningen met Ideal worden betaald of gewoon via de bank. Daarmee is de automatische incasso vervallen. Binnenkort wordt de factuur voor de wedstrijdgelden verstuurt die dan via Ideal of via de bank kan worden voldaan. Arjen zorgt er voor dat de machtigingen ingetrokken worden. Ook de sponsorbijdragen gaan via dit systeem.

8.      In UNIFY is de financiële administratie aan de boekhouding gekoppeld. Volgend jaar hopen wij dat de ALV eind maart, begin april 2022 gehouden kan worden met dan weer actuele cijfers.

9.      Voorzitter Pieter van der Hammen is reglementair aftredend maar wil zijn voorzitterschap verlengen. Applaus. Theo Straten is afgetreden en het bestuur benoemt tot de volgende ALV geen opvolger. De taak van Theo als bestuursafgevaardigde in de toercommissie wordt ingevuld door Jan Willem Heshusius. Maarten Ingelse merkt op dat Hans eigenlijk ook aftredend is omdat hij de taak van penningmeester halverwege heeft overgenomen. Ook hij stelt zich herkiesbaar.

10.   Het bestuur heeft het genoegen Donald Noorhoff en Arjen van de Pol tot Lid van verdienste voor te dragen. In een persoonlijk woord worden beide heren in het zonnetje gezet door de voorzitter, waarna de vergadering met applaus de voordracht bekrachtigt.
PAUZE
11.  Er zijn een aantal wijzigingen in de verschillende commissies gekomen. Die zullen worden aangepast op de website zodat alles weer klopt.

12.  Arthur van Lunszen deelt als wedstrijdsecretaris mee dat er in dit coronajaar pas op 15 juni de eerste wedstrijd gespeeld werd maar dat er toch nog 25 wedstrijden gespeeld zijn. Dit jaar zijn wij weer gaan spelen tegen ACC en nieuw was de wedstrijd tegen de Wanderers. Arthur verwacht in 2022 weer 2 nieuwe verenigingen. Hij bedankt Kampong en met name Floris Jansen voor zijn bereidheid en fijne organisatie in dit corona jaar 2021. De laatste wedstrijd was op Hengelo tegen PW.

13.  Mededelingen Senioren Onderlinge. Arjen van de Pol zegt dank voor het benoemen tot lid van Verdienste. Over de S.O. in 2021 is hij duidelijk. Het is een moeilijk jaar geweest wat de inschrijvingen betreft. De toer in 2022 zal waarschijnlijk gaan naar Nijmegen en MOP. Bovendien bestaat de S.O. in 2022 liefst 50 jaar en dat zal in de 2e helft van oktober op een zaterdag worden gevierd, gecombineerd met de najaarsbijeenkomst 2022. Ingrid van der Elst: laat de umpires duidelijker aangeven wat er bedoeld wordt. Aad de Neef vraagt om in 2 boeken te scoren. Raimond v.d. Berg zegt dat de KNCB een programma heeft om te scoren. Dit zal bekeken worden.

14.  Mededelingen toercommissie. Warre de Vroe hoopt dat in 2022 het 4-landen toernooi in Spanje/oktober doorgaat na 2 jaar uitstel.  Wel ligt het in de bedoeling volgend jaar een SGS toer te organiseren. Begin 2022 komt hier meer informatie over.

15.  Historie- en Archiefcommissie. De archiefkast in Hengelo is geïnventariseerd en die in Deventer komt eind november aan de beurt. De commissie zal zich daarna beraden wat verstandig is om te doen en haar bevindingen voorleggen aan het bestuur.

16.  Commissie Communicatie en Werving. Door corona is daar weinig activiteit ontwikkeld. Louk Hartong complimenteert Arjen voor de Actueel. Verder is het niet makkelijk nieuwe leden te werven die ook nog eens ons niveau opkrikken. Mensen willen anders sporten in onze snel veranderende maatschappij.

17.  SGS ondersteuningsactiviteiten. In vorige jaren ondersteunde SGS de dames T20 eindstrijd. De KNCB heeft dit jaar voor een totaal andere format gekozen. SGS zou graag weer terug willen naar de oorspronkelijke format.

18.  Contactcommissie. Roelof Kruijshoop zegt dat corona het contact heeft geminimaliseerd. Er is een nieuw programma 2021/2022 verstuurd aan de leden.

19.  Golfcommissie. Arthur van Lunszen vertelt dat er 3 wedstrijden zijn gespeeld en dat er daardoor geen groen jasje is uitgereikt. Wel is de belangstelling gestegen van 15 naar tussen de 20-25 deelnemers.

20.  Uitreiking jaarlijkse prijzen zoals vermeld in het groene boekje alsmede de prijzen van de Senioren Onderlinge

21.  Rondvraag. Ingrid van der Elst stelt voor om de Peter Beecheno trofee weer nieuw leven in te blazen en te overwegen bij de S.O. 35 overs te spelen.  Tevens biedt Ingrid aan in 2022 de vaste scoorster bij de S.O. te worden.

Maarten Ingelse vraag aandacht voor de R.G. Ingelse Stichting die tot doel heeft de gehandicapten sport te ondersteunen.

Duco Ohm zegt dat hij de In Memoriam's blijft doen maar stopt met het inzamelen voor Suriname en vraagt wie de vergadering wie dit zeer dankbare werk wil overnemen. Ingrid van der Elst neemt dat stokje samen met Hans Noorhoff over.

Verder stopt Duco met de Good Olds rubriek. Het bestuur zal zich hierover beraden. Hij bedankt namens de vergadering het bestuur voor het vele werk het afgelopen lastige jaar!

Na mooie woorden van voorzitter Pieter van der Hammen sluit deze om 16.30 uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor een versnapering.

Jan Willem Heshusius 
Secretaris SGS Cricket Club

Fotoserie Jaarvergadering 2021  Foto's Donald Noorhoff
Klik op de link en de fotopresentatie opent. Alle foto's kunnen worden gedowload.

Algemene Ledenvergadering benoemt Donald Noorhoff en Arjen van de Pol benoemd tot Lid van Verdienste  (23-10-2021)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 oktober 2021 zijn twee leden wegens hun grote en langdurige verdiensten door de vergadering benoemd tot Lid van Verdienste. Onderstaand leest u de tekst die bij deze ceremonie is uitgesproken.

Arjen van de Pol

"Arjen heeft het voorzitterschap van de Senioren Onderlinge vanaf het najaar 2015 overgenomen van Satar Alladin. Onvermoeibaar is hij aan de slag gegaan met het aanpassen van de regels om te zorgen dat iedere deelnemer aan de SO-wedstrijden met een tevreden gevoel naar huis gaat. Lukt niet altijd, maar het streven blijft tot op vandaag en verder. Arjen is een verbinder, zorgt als een goede voorzitter dat alle taken (en dat zijn er heel wat) goed verdeeld worden en is altijd bezig met een betere toekomst.

Naast zijn voorzitterschap van de Senioren Onderlinge bemoeit hij zich ook nog met Historie en Archief Commissie, de Commissie Communicatie en Werving, heeft hij zich ingezet voor de Jubileumcommissie en het jubileumboek en last maar zeker niet least heeft hij na het overlijden van Rob de Haas binnen het bestuur de financiën als interim overgenomen.

Het plan om de administratie verder te automatiseren kreeg plotseling een push door ontwikkelingen van een platform bij de KNCB waarop aangesloten kon worden. Arjen met zijn IT-proces ervaring zag meteen de mogelijkheden en is voortvarend aan de slag gegaan. Voorwaar geen sinecure, maar we zijn inmiddels een heel eind gevorderd en we kunnen stellen dat de overgang geslaagd is. Niet alleen dat Hans nu als penningmeester goed verder kan, maar dat volgende stappen zoals vernieuwing van de website via dit nieuwe platform genomen kunnen worden.

In moderne termen zou je Arjen gezien al zijn functies een echte influencer kunnen noemen, maar we weten dat zijn bemoeienissen recht uit het hart komen en dat hij zich graag inzet om het voor iedere SGS er leuker en aangenamer te maken. Arjen heeft voor zijn SO inzet al de prestigieuze Jopie de Bruin prijs ontvangen, maar Ik wil hem voor zijn hele oevre namens het bestuur graag voordragen als lid van verdienste en vraag daarvoor uw instemming."  De ledenvergadering benoemde Arjen vervolgens met een met luid applaus.

Donald Noorhoff

We kennen hem als een voetbalkeeper, een Herculiaan in hart en nieren, een wicketkeeper met tot op vandaag verbazende reacties, een score van meer dan 300 vangen en meer dan 300 stumpings, onvoorstelbare getallen behalve voor Donald.

Maar we kennen Donald natuurlijk ook en vooral als fotograaf en als verzamelaar van archiefmateriaal.

Zijn jarenlange directe betrokkenheid bij het SGS cricket, bij de organisatie van SGS, maar vooral voor de onwaarschijnlijke hoeveelheid mooie foto’s die hij heeft genomen op en langs de velden en bij heel veel evenementen en nog niet zo lang geleden zijn betrokkenheid bij het ontwerp van ons jubileumboek ter gelegenheid van 90 jaar SGS.

Voor zijn inzet en bijdrage wil ik namens het bestuur Donald graag voordragen aan de vergadering om hem te benoemen tot lid van verdienste en vraag daarvoor uw instemming. De ledenvergadering benoemde Arjen vervolgens met een met luid applaus.

Aansluitend feliciteerden de aanwezigen nieuwe Leden van Verdienste.

 

Van de voorzitter bij de start van het jaar 2021  (11-01-2021)

Beste vrienden en vriendinnen van Still Going Strong,

Namens alle leden van het bestuur en commissies spreek ik onze allerbeste wensen uit voor alle vrienden en vriendinnen van S.G.S. en wij hopen met ons allen op een jaar dat we gezond kunnen blijven, maar ook dat we het normale leven weer op kunnen pakken en als het S.G.S. betreft natuurlijk weer cricket en golf te kunnen spelen zoals we gewend waren. Maar voordat ik verder ga, wil ik eerst nog een moment stilhouden bij onze leden, die ons in 2020 ontvallen zijn.

Dit zijn Rob de Haas, Satar Alladin, Cocky Hoenderkamp, Mariette Vogelaar, Harry Melsen, Rob  Biermann, Emelie Offerman, Tony Opatha, Ferry Dukker,  Josephine van der Burg, Niek Schepman en onlangs nog Wim Slendebroek en Dick Kramer. Aan een aantal van hen heb ik bijzondere herinneringen en zo zal het voor ons allemaal gelden. Leden of vrouwen van leden met soms een lange historie binnen S.G.S., waarvan de naam of de persoon de jongere leden niet zo veel zal zeggen, maar waarbij de oudere leden speciale herinneringen hebben, omdat zij jaren met of tegen iemand hebben gespeeld. Precies, en dat is ook S.G.S.. Hun achtergronden worden zoals altijd bijgehouden door Duco en als blijvende herinnering vind je de In Memoriams terug op onze website.

Als ik dit stukje begin te schrijven heb ik CNN aanstaan om de laatste ontwikkelingen in Washington te volgen. Ik weet niet hoe het jullie verging, maar met de ontwikkelingen op het scherm kwamen bij mij weer de gevoelens van 9/11 naar boven. Het ongeloof over wat je ziet gebeuren en de diepere angstgevoelens van wat dit gaat betekenen voor de toekomst.

We zien door de corona-pandemie en de 4 jaar Trumphysterie, tot op het criminele af, dat het beeld van de maatschappelijke verhoudingen scherper wordt neergezet.  Hopelijk kunnen we ervoor zorgen dat de tegenstellingen in Nederland en Europa niet zo diep zwart-wit worden gegraveerd als in de USA. Maar helaas zien we daarvan ook in Europa al een aantal duidelijke voorbeelden.

Onze cricketvrienden in de UK  liggen weliswaar met hun eiland geografisch gezien nog op dezelfde plek, maar de virtuele afstand tot Europa is groter geworden en ik hoop dat de vele uitwisselingen tussen cricketclubs op een eenvoudige manier door kunnen blijven gaan en dat wij in staat zullen zijn het 4-landen toernooi in La Manga dit jaar wél te organiseren.

Ondanks de wisselende en bijzondere omstandigheden mogen we ons gelukkig prijzen, dat we in 2020 een behoorlijk aantal wedstrijden van cricket en golf konden spelen. Weliswaar op aangepaste, maar toch op een redelijk normale wijze. De mannen achter de schermen in de verschillende commissies waren er maar druk mee, met Georg Kamerbeek voorop, die zelfs wedstrijden afreisde om naast het umpiren toezicht te houden op het Corona gedrag van de spelers. Oh en ik weet niet of dat met het klimaat te maken heeft, maar het weer zat ons ook beslist niet tegen………

Over het klimaat gesproken. Ik denk dat we straks leden verplicht moeten stellen om met een elektrische auto of fiets te komen, liefst alleen in te schrijven voor wedstrijden in de buurt waar je woont, je bat moet een FSC certificaat hebben en we lunchen natuurlijk alleen nog veggie. Dit laatste heeft geloof ik niets met het klimaat te maken, maar we moeten ook als S.G.S. met alle maatschappelijke ontwikkelingen mee willen gaan.

Over ontwikkelingen gesproken. Met alle technische mogelijkheden die er zijn kunnen we het onszelf met het voeren van de administraties van leden, financiën en de wedstrijdorganisatie eenvoudiger maken. De KNCB heeft al ervaring met een en ander en samen met andere bonden is er door softwareleveranciers een flexibel platform gebouwd. We hadden al e-cricket, maar de nieuwe software gaat dit vervangen en we kunnen ook als S.G.S. bij deze ontwikkeling aansluiten. Voorzichtigheid is ook hier de moeder van de porseleinkast en eerst gaan we met pilots uitzoeken of het voor ons gaat werken en op welke manier. Het ziet er veelbelovend uit, maar om in crickettermen te blijven: eerst rustig inspelen voordat je de grote slagen gaat maken. We houden je op de hoogte.

Het zou mooi zijn als we het seizoen kunnen beginnen met vooraf weer een algemene ledenvergadering begin april in Bunnik. Laten we vooral optimistisch blijven, maar de ervaring heeft ons inmiddels geleerd dat vooruitkijken een kristallenbol-wetenschap is geworden.

Het allerbelangrijkst is, dat wie herstellende is weer helemaal gezond wordt en degene die gezond zijn dat ook kunnen blijven! Pandemie of niet we gaan ons voorbereiden op een nieuw seizoen en ik hoop uiteraard dat we elkaar weer kunnen zien en spreken. Inspiratie genoeg met de wedstrijden, die nu onder de evenaar gespeeld worden. Net prachtige innings van Australie en India gezien, is een aanrader en het inspireert. Gezondheid, geluk en (cricket)plezier wens ik jullie allemaal! Proost! 

Pieter van der Hammen
voorzitter Still Going Strong Cricket Club
 

BESTUURSMEDEDELING 25 SEPTEMBER 2021  (29-09-2021)

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit op zaterdag 23 oktober 2021 om de Algemene Ledenvergadering 2021 bij te wonen. Uiteraard zal ook aandacht gegeven worden aan het afgelopen seizoen.

Traditiegetrouw zal de ALV plaatsvinden in Bunnik, wederom bij Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, 3901 EK  Bunnik. Deze prettige en ruime gelegenheid ligt om de hoek op 150 meter lopen van het bekende restaurant.

Graag attenderen wij u op het feit dat er gecontroleerd gaat worden op de QR code, op papier of op uw telefoon.
Toegang tot de vergadering is anders niet mogelijk. Hiermee volgt Locatie 78 de regels van de overheid.

Tevens vragen wij dringend aan iedereen die komt zich op te geven bij uw secretaris zodat de catering ook in goede banen geleid kan worden!! Opgeven voor de ALV of een bericht van verhindering sturen kunt u mailen naar jwheshusius@kpnplanet.nl

Wij hopen op een goede opkomst en kijken vooruit naar de ontmoeting met onze cricketvrienden, zowat op de oude vertrouwde manier.

Het bestuur.

Ga hier naar de AGENDA ALV 2021. U kunt de Agenda ook downloaden.